AMCT Team At Nadi Parikshan Consultation Camp at Malvan Goa