Pratical Approach Towards Asthavidh Pariksha With Special Referene to Nadi Pariksha - AMCT